martes, 5 de decembro de 2023

Programación Didáctica de Debuxo Artístico 2023-24. Criterios de cualificación e recuperación

Criterios de cualificación:


CUALIFICACIÓN POR AVALIACIÓN:
O grao de consecución dos criterios de avaliación das distintas unidades da materia establecerase a través de entregas de traballos prácticos, dos que o alumnado coñecerá os indicadores de logro mediante rúbricas e comentarios orais, así como de probas prácticas, cualificándose a nota do seguinte xeito:

• prácticas e propostas creativas: 50%
• exames prácticos: 50%


É importante que se cumpran as instrucións dadas polo profesorado en canto a formato, técnicas, materiais, etc., e que as prácticas e propostas creativas sexan entregadas nas datas indicadas, xa que iso será tido en conta á hora da consecución dos indicadores de logro.
Indicadores de logro e peso aproximado na avaliación:
• Analiza a figura, encaixa e organiza o espazo de forma correcta: 30%
• Aplica correctamente os elementos da expresión gráfica (claroscuro, textura, forma, cor...): 30%
• Experimenta adecuadamente cos instrumentos de debuxo logrando un xesto espontáneo e persoal: 20%
• Acaba e presenta correctamente o traballo, tendo en conta a limpeza, claridade e orde: 10%
• Adecúase ás instrucións e condicións postas polo profesor e sigue un proceso de traballo organizado, ben distribuído no tempo: 10%

NOTA DA AVALIACIÓN:
A nota que aparecerá no boletín de cada avaliación corresponderase co redondeo por truncamento da nota obtida tras a ponderación das probas prácticas e traballos, isto é, despreciar a parte decimal da nota e quedarse únicamente
coa parte enteira.

CUALIFICACIÓN FINAL:
A nota final consistirá nunha media ponderada, na que o peso da avaliación final é o maior. Isto débese a que hai contidos que se tratan só nunha avaliación e outros que se tratan de contidos progresivos, que van acadándose en maior medida segundo avanza o curso.
A nota final consistirá nunha media ponderada tendo en conta a nota de cada avaliación previa ó redondeo por truncamento. Na nota final redondearase de xeito que se o decimal chega a 5, subirá ao seguinte número enteiro.

Peso de cada avaliación na ponderación final:
• 1ª avaliación: 20%
• 2ª avaliación: 35%
• 3ª avaliación: 45%Criterios de recuperación:

REPETICIÓN DE PROBAS E TRABALLOS:
Para poder recuperar as notas da 1ª e 2ª avaliación, realizaranse recuperacións nas datas indicadas do terceiro trimestre. Repetiranse tamén os traballos prácticos indicados. Para o cálculo da media, a nota dos traballos e probas repetidas substituirán ás anteriores.
PROBA FINAL:
Se o resultado desta avaliación é inferior a 5, o alumnado deberá presentarse a unha proba final, que se cualificará segundo os seguintes instrumentos e ponderación sobre a nota total:
- Proba práctica: 100%
Indicadores de logro e peso aproximado na cualificación:
- Analiza a figura, encaixa e organiza o espazo de forma correcta. 30%
- Aplica correctamente os elementos formais (clarescuro, cor, textura, forma...). 30%
- Experimenta adecuadamente cos instrumentos de debuxo. 20%
- Acaba e presenta correctamente o traballo, tendo en conta a limpeza, claridade e orde. 10%
- Adecúase ás instrucións e condicións postas polo profesor e sigue un proceso de traballo organizado, ben distribuído no tempo. 10%
AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA:
Unha vez rematada a avaliación ordinaria, o alumnado que non supere a materia deberá poderá presentarse a unha proba de avaliación extraordinaria. 

• Proba práctica: 100%

Ningún comentario:

Publicar un comentario