domingo, 24 de decembro de 2023

Traballo 9. Perspectiva cónica oblícua

Practica a perspectiva cónica oblícua seguindo os titoriais que tes a continuación e presenta as dúas casas nun único DINA3 (ou cada casa nun DINA4, o que prefiras). A cor pode ser a acuarela, rotulador ou lápis de cor.

casa3

casa4

Entrega: na primeira clase á volta das vacacións de Nadal (8 de xaneiro, ou 9 no caso de 2ºD)

martes, 5 de decembro de 2023

Programación Didáctica de Debuxo Artístico 2023-24. Criterios de cualificación e recuperación

Criterios de cualificación:


CUALIFICACIÓN POR AVALIACIÓN:
O grao de consecución dos criterios de avaliación das distintas unidades da materia establecerase a través de entregas de traballos prácticos, dos que o alumnado coñecerá os indicadores de logro mediante rúbricas e comentarios orais, así como de probas prácticas, cualificándose a nota do seguinte xeito:

• prácticas e propostas creativas: 50%
• exames prácticos: 50%


É importante que se cumpran as instrucións dadas polo profesorado en canto a formato, técnicas, materiais, etc., e que as prácticas e propostas creativas sexan entregadas nas datas indicadas, xa que iso será tido en conta á hora da consecución dos indicadores de logro.
Indicadores de logro e peso aproximado na avaliación:
• Analiza a figura, encaixa e organiza o espazo de forma correcta: 30%
• Aplica correctamente os elementos da expresión gráfica (claroscuro, textura, forma, cor...): 30%
• Experimenta adecuadamente cos instrumentos de debuxo logrando un xesto espontáneo e persoal: 20%
• Acaba e presenta correctamente o traballo, tendo en conta a limpeza, claridade e orde: 10%
• Adecúase ás instrucións e condicións postas polo profesor e sigue un proceso de traballo organizado, ben distribuído no tempo: 10%

NOTA DA AVALIACIÓN:
A nota que aparecerá no boletín de cada avaliación corresponderase co redondeo por truncamento da nota obtida tras a ponderación das probas prácticas e traballos, isto é, despreciar a parte decimal da nota e quedarse únicamente
coa parte enteira.

CUALIFICACIÓN FINAL:
A nota final consistirá nunha media ponderada, na que o peso da avaliación final é o maior. Isto débese a que hai contidos que se tratan só nunha avaliación e outros que se tratan de contidos progresivos, que van acadándose en maior medida segundo avanza o curso.
A nota final consistirá nunha media ponderada tendo en conta a nota de cada avaliación previa ó redondeo por truncamento. Na nota final redondearase de xeito que se o decimal chega a 5, subirá ao seguinte número enteiro.

Peso de cada avaliación na ponderación final:
• 1ª avaliación: 20%
• 2ª avaliación: 35%
• 3ª avaliación: 45%Criterios de recuperación:

REPETICIÓN DE PROBAS E TRABALLOS:
Para poder recuperar as notas da 1ª e 2ª avaliación, realizaranse recuperacións nas datas indicadas do terceiro trimestre. Repetiranse tamén os traballos prácticos indicados. Para o cálculo da media, a nota dos traballos e probas repetidas substituirán ás anteriores.
PROBA FINAL:
Se o resultado desta avaliación é inferior a 5, o alumnado deberá presentarse a unha proba final, que se cualificará segundo os seguintes instrumentos e ponderación sobre a nota total:
- Proba práctica: 100%
Indicadores de logro e peso aproximado na cualificación:
- Analiza a figura, encaixa e organiza o espazo de forma correcta. 30%
- Aplica correctamente os elementos formais (clarescuro, cor, textura, forma...). 30%
- Experimenta adecuadamente cos instrumentos de debuxo. 20%
- Acaba e presenta correctamente o traballo, tendo en conta a limpeza, claridade e orde. 10%
- Adecúase ás instrucións e condicións postas polo profesor e sigue un proceso de traballo organizado, ben distribuído no tempo. 10%
AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA:
Unha vez rematada a avaliación ordinaria, o alumnado que non supere a materia deberá poderá presentarse a unha proba de avaliación extraordinaria. 

• Proba práctica: 100%

luns, 4 de decembro de 2023

Traballo 8. Cartel para o Acuario

Despois da vosa recente visita ao Acuario, debedes enviar un pdf á aula virtual coas fotos dos bocetos que fixestes alí. Ademais, faredes un cartel en DINA3, coa técnica que elixades, imaxinando que será empregado para conmemorar un evento do Acuario. Mellor se é só imaxe, pero se queredes incluír texto deberá ser curto e cun tratamento artístico (tipografía coidada, equilibrada, etc.)

Novas datas de entrega: Data límite para os bocetos o 11 de decembro. Cartel: 18 de decembro na aula (excepto 2ºD, como sempre, que entregará na 1ª clase que teñen na semana: martes 19 de decembro)
 Achego aquí algúns dos vosos traballos: